• +381 37 439741 || +381 37 439416
 • info@htsks.rs
 • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Чиме се бави техничар за заштиту животне средине?

Чиме се бави техничар за заштиту животне средине?

 • управљање процесима са циљем смањења емисије штетних материја;
 • праћење интензитета коришћења сировина у процесима;
 • учешће у контроли рада постројења;
 • рад на контролним пунктовима и алармирање појаве загађујућих материја (гасова, пара, аеросола, течности, чврстих материја и др.);
 • праћење максимално дозвољених концентрација штетних материја (MDK);
 • праћење испуштања загађивача у животну средину;
 • извршавање прве идентификације загађивача ваздуха, воде, тла и предлагање превентивних мера;
 • да прати емисију штетних и опасних материја;
 • да узоркује штетне материје са одређених локација;
 • да измери и прати параметре загађења у индустрији, термоелектранама, топланама, фабрикама пијаће воде, комуналним водама, постројењима за прераду отпадних вода, постројењима за прераду чврстог отпада, депонијама, рециклажним постројењима, животној средини и др;
 • да се стара о правилном складиштењу хемикалија и других отпадних материја;
 • да изврши физичка, хемијска и остала микробиолошка испитивања воде, ваздуха и тла;
 • да контролише параметре у постројењима за пречишћавање воде и ваздуха;
 • да ради на припреми за пречишћавање воде, ваздуха, чврстог отпада;
 • да ради на заштити животне средине и ревитализацији животне средине;
 • да ради на управљању отпадом и рециклажи;
 • да проследи информације и податке надлежним стручним лицима

Где ради техничар за заштиту животне средине?

 • хемијска индустрија;
 • рударство и металургија;
 • пољопривреда и шумарство;
 • производња енергије и прерада сирове нафте;
 • галванотехника;
 • прехрамбена индустрија;
 • текстилна индустрија;
 • гумарска индустрија;
 • саобраћај;
 • прерада воде за пиће;
 • прерада индустријских и отпадних вода;
 • прерада и одлагање индустријског чврстог отпада;
 • прерада и одлагање комуналног отпада;
 • складиштење сировина и енергетика;
 • рециклажа чврстог и течног отпада;
 • припрема за транспорт штетних и опасних материја;
 • агенције за заштиту животне средине;
 • општинске и друге инспекцијске службе.

За даље школовање ?

Школовање може да настави на свим факултетима а првенствено на сродним као што су технолошки, природно – математички( одсек хемија – заштита животне средине), факултет за заштиту животне средине….

Током четири године изучавају се следећи предмети :

 

Опште образовни:

-математика

-српски језик и књижевност

-енглески језик

-Социологија

-историја

-Музичка уметност

-Ликовна уметност

-Физичко васпитање

-Географија

-Физика

-Хемија

-Биологија

-Рачунарство и информатика

Стручни предмети:

-Општа и неорганска хемија

-Техничко цртање и машински елементи

-Аналитичка хемија

-Органска хемија

-Електротехника

-Физичка хемија

-Машине, апарати и операције

-Хемијска технологија

– Извори загађења животне средине

– Микробиологија

– Испитивање тла, воде и ваздуха

-Загађивање и заштита тла

– Загађивање и заштита воде

– Загађивање и заштита ваздуха

-Аутоматска обрада података

– Прерада и одлагање чврстог отпада

-прерада и одлагање отпадних вода

– Организација пословања