• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

ИСТОРИЈАТ

     

Нагли развој хемијске индустрије у Крушевцу и недостатак стручних кадрова потребан за даљи развој хемијске индустрије утицао је да се школске 1962/63 . год. при Машинско – техночкој школи у Крушевцу упишу у први разред први ученици, будући хемијски техничари, чије школовање непрекидно тече до данашњих дана. Због тога се 1962 година сматра почетном годином стварања хемијске школе.

Од 1962. до 1968. године одељења хемијских техничара егзистирала су у оквиру Техничке школе као хемијски одсек. Нов живот хемијска одељења започињу 1968. године када је дошло до формирања Техничког школског центра спајањем школе ученика у привреди ”Пане Ђукић Лимар” металопрерађивачке школе за обуку кадрова ”14 октобар” и Техничке школе. Центар је формиран са циљем да се новом организацијом осавремени и унапреди процес образовања кадрова потребан нашој општини и шире.

У оквиру Техничког центра формирана су четири одсека стим што је хемијски одсек из бивше Техничке школе задржао свој првобитни назив и функцију. Поред хемијских техничара одсек почео је да школује и хемијски квалификоване раднике. Неколико година касније због развоја гумарске индустрије одсек је почео да школује и неке профиле гумарских радника.

Године 1977. Технички центар доживљава нову реорганизацију прелази на усмерено образовање и васпитање. Са преласком на заједничку основу Центар је формиран са Радном заједницом и три одсека: Oдсек заједничке основе, електромашински одсек и одсек мешовитих усмерења. Одсек мешовитих усамерења формиран је спајањем Хемијског одсека и одсека бившег Техничког центра. У овако новоформираном одсеку примарно је било школовање ученика за занимања хемијско – технолошке струке( хемијски и гумарски техничари , израђивачи хемијских производа, вулканизери, итд. Текстилне сруке (мушки и женски кројач), струке прерађивача дрвета ( столар) и грађевинске струке ( терацер, зидар).

После десет година, тачније 1987. године, дошло је до нове реорганизације Центра. 25 августа на референдуму радници Центра су се изјаснили за нову шему: Радна организација са две: ООУР Електромашинска школа и ООУР Хемијско – технолошка школа и Радна јединица – заједничке службе. Овако формиран Центар је регистрован код Привредног суда у Краљеву 29. марта 1988. године.

Основна организација Хемијско технолоша школа у наредном периоду, поред већ поменутих струка школује занимања прехрамбене струке поштујући најновије захтеве законских норматива да се у оквиру једне школе могу школовати ученици обухваћени у три струке.

Оваква школа живи само три године. Нове законске промене наметнуле су нову реорганизацију Центра, односно укидање Радне заједнице и отварање две потпуно самосталне школе.

Тако је 1990 године Хемијско – технолошка школа регистрована као самостална радна организација.

Данас, Хемијско – технолошка школа уписује ученике у четири разреда у оквиру два подручја рада: хемија, неметали и графичарство и пољопривреда, производња и прерада хране. Према плану уписа у први разред у оквиру подручја рада хемија, неметали и графичарство се упише пет одељења, а у оквиру подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране 6(шест) одељења. Укупан број ученика у овом тренутку износи  1025. 

Реформом средњих стручних школа 2002/03 год. Хемијско технолошка школа у оквиру подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране уводи пилот одељења са 20 ученика образовани профил – прехрамбени техничар. Наредне године у оквиру истог подручја рада уводи пилот одељење са 20 ученика образовни профил – пекар. У оквиру подручја рада хемија, неметали и графичарство школске 2002/03 године хемијско технолошка школа поред већ поменутих занимања започиње школовање ученика за занимање хемијско технолошке струке хемијски лаборант, а од школске 2005/06 у оквиру истог подручја рада школује ученике за занимања, техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију и прехрамбене струке – прерађивач млека).

Oснови потенцијал школе су стручни искусни и мотивисани наставници, ученици, сарадња наставника, ученика и родитеља, школска зграда са адекватним простором и добро опремљеним лабораторијама, солидна опремљеност наставним средствима са трендом побољшања, добра сарадња са привредним институцијама, локалном средином и медијима.

Наставни кадар је искусан, стручан и мотивисан. Поред стеченог стручног знања наставници стичу додатно стручно и дидактичко – методичко знање на семинарима. Један број наставника је узео учешће на семинару активна настава и учење.

Успостављена је сарадња са хемијским и прехрамбеним школама у републици у циљу унапређивања образовно васпитног рада.

Поред тога, Хемијско технолошка школа је често домаћин заједнице хемијских школа у циљу унапређивања образовно – васпитног рада из хемијске групе предмета.

Ученици, поред интересовања за наставу, показују велика интересовања за ваннаставне активности и такмичења. Изузетне резултате постижу на републичком такмичењу хемијских школа из хемијске групе предмета на којима освајају прва места појединачно, и друго или треће место екипно. Иста интересовања и резултате показују ученици прехрамбене струке. На такмичењима прехрамбених школа постижу запажене резултате.

Заједничко за ученике, наставнике и родитеље јесте изграђен кодекс понашања и поштовање кућног реда. Ученици носе ђачке униформе на часовима теориојске наставе, а беле мантиле на часовима лабораторијских вежби и практичне наставе. Школа је отворена за нове идеје. Ученици се стимулишу на већа постигнућа различитим наградама. Исто важи и за наставнике. Родитељи су укључени у све аспекте школског живота.

Школски простор се састоји од 19 учионица, једног кабинета и медијатеке и седам лабораторија што пружа солидне услове за образовно – васпитни рад. Настава се изводи у класичним учионицама, изузетак је информатика где се настава изводи у изузетно опремљеном кабинету као и лабораторијске вежбе из свих наставних предмета које се реализују у одлично опремљеним лабораторијама.

Библиотека нема потребе за повећањем простора, али има потребе за повећањем књижевног фонда, за модернизацијом (интернет), и има опредељење да се више ваннаставних садржаја организује управо у библиотеци.
Фискултурна сала је адекватна за извођење наставе физичког васпитања али не задовољава потребе Хемијско технолошке школе која фискултурну салу, по одлуци општинских власти, дели са електромашинском школом . Овај проблем може бити решен уколико се постојећа фискултурна сала уступи на коришћење Хемијско-технолошкој школи којој и припада а Електромашинска школа добије нову фискултурну салу. Због свега тога је отежано одржавање наставе физичког васпитања посебно у зимском периоду. Канцеларијски простор, наставничка зборница, холови и мокри чворови су у солидном стању.

Опремљеност учионичког простора је на задовољавајућем нивоу. Треба истаћи максимално ангажовање и иницијативу ученика, родитеља и одељењских старешина у освежавању и опремању учионица што је резултирало потпуно новим изгледом и пријатнијом радном атмосфером.

Кабинет за рачунарство и информатику има довољно рачунара, два штампача и улаз на интернет.

Медијатека је опремљена наставним апаратима, рачунаром, телевизором, видеорекордером, видеобимом, графоскопом, епископом и диапројектором. Поред наставних апарата у медијатеци су смештени и извори знања: графофолије, дијаслике, шеме, цртежи, слике, скице, видеокасете, компакт дискови и стручна литература.

Лабораторије су одлично опремљене лабораторијским прибором и посуђем и хемикалијама. Библиотека има преко 10000 књига, а у плану је набавка једног рачунара за вођење евиденције и апарата за фотокопирање.

Школа има добру сарадњу са локалном заједницом. Привредне организације Крушевца свесне потребе улагања у своје будуће кадрове подржавају рад школе на различите начине кроз извођење практичне наставе у својим погонима и кроз обезбеђење материјала за потребе школе.